Biblijny GPS  czyli kilka słów o siglach biblijnych

Gdy słyszymy słowo sigle to od razu czujemy się jak w biurze matrymonialnym. Wyczekujemy pytania: czy znaleźliśmy już swoją „drugą połówkę” i czy jesteśmy z „nią” szczęśliwi? Ten trop nie jest aż taki zły. Są przecież tutaj podobieństwa: poprzez sigla biblijne również „czegoś” szukamy i jest to dla nas bardzo wartościowe. Są to „adresy zamieszkania” konkretnych fragmentów Słowa Bożego.

Aby zrozumieć nazwę „sigla” należy zrobić krótki dyskurs lingwistyczny. To słowo tłumaczy się z języka łacińskiego jako liczbę mnogą zwrotu singlae litterae czyli – pojedyncze litery. To określenie znane jest każdemu bibliotekarzowi, ponieważ oznacza symbol literowy lub literowo-cyfrowy, który umożliwia uporządkowanie treści między bibliotekami.

W wypadku Pisma świętego, są to skróty ksiąg, które ułatwiają ich identyfikację, oraz cyfry, które umożliwiają znalezienie szukanego przez nas fragmentu bez konieczności długiego wertowania Biblii.

Co znajdziemy w siglach biblijnych? Po pierwsze, nasz wzrok padnie na skrótowe nazwy Ksiąg (np. Sdz – to Sędziów, Prz – Przysłów , 1 Kor – Pierwszy List do Koryntian). Ich pełną rozpiskę znajdziemy na końcu tego artykułu.

Na drugim miejscu, czeka na nas numer rozdziału. Jest nim duża część konkretnej Księgi. Zgodnie z tym, co mówi powiedzenie, że „zamykamy jakiś rozdział w naszym życiu”. Mówiąc te słowa nie mamy przeważnie na myśli krótkiego odstępu czasu. Jest to coś, co musi być treściwe (chociaż nie zawsze, ponieważ są także bardzo krótkie Listy i Księgi Proroków).

Kolejno, otwiera się przed nami „świat mnóstwa cyferek” czyli numery wersetów. Liczba mnoga nie jest tutaj przypadkowa. Przeważnie cyfry oddzielone są myślnikiem (-) i przez to oznaczają, że mamy się zainteresować tymi wersetami oraz treścią zawartą między nimi.

Ilustrując to, co zostało tutaj opisane:

2 Mch 7, 1-42

oznacza Drugą Księgę Machabejską, siódmy rozdział, wersety od pierwszego do czterdziestego drugiego.

 

SIGLA BIBLIJNE

ST – Stary Testament

 

Rdz Ks. Rodzaju Prz Ks. Przysłów
Wj Ks. Wyjścia Koh Ks. Koheleta
Kpł Ks. Kapłańska Pnp Pieśń nad Pieśniami
Lb Ks. Liczb Mdr Ks. Mądrości
Pwt Ks. Powtórzonego Prawa Syr Mądrość Syracha
Joz Ks. Jozuego Iz Ks. Izajasza
Sdz Ks. Sędziów Jr Ks. Jeremiasza
Rt Ks. Rut Lm Lamentacje
1 Sm 1 Ks. Samuela Ba Ks. Barucha
2 Sm 2 Ks. Samuela Ez Ks. Ezechiela
1 Krl 1 Ks. Królewska Dn Ks. Daniela
2 Krl 2 Ks. Królewska Oz Ks. Ozeasza
1 Krn 1 Ks. Kronik Jl Ks. Joela
2 Krn 2 Ks. Kronik Am Ks. Amosa
Ezd Ks. Ezdrasza Ab Ks. Abdiasza
Ne Ks. Nehemiasza Jon Ks. Jonasza
Tb Ks. Tobiasza Mi Ks. Micheasza
Jdt Ks. Judyty Na Ks. Nahuma
Est Ks. Estery Ha Ks. Habakuka
1 Mch 1 Ks. Machabejska So Ks. Sofoniasza
2 Mch 2 Ks. Machabejska Ag Ks. Aggeusza
Hi Ks. Hioba Za Ks. Zachariasza
Ps Ks. Psalmów Ml Ks. Malachiasza

 

NT – Nowy Testament

 

Mt Ew. wg św. Mateusza 1 Tm 1 List do Tymoteusza
Mk Ew. wg św. Marka 2 Tm 2 List do Tymoteusza
Łk Ew. wg św. Łukasza Tt List do Tytusa
J Ew. wg św. Jana Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków
Rz List do Rzymian Jk List św. Jakuba
1 Kor 1 List do Koryntian 1 P 1 List św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian 2 P 2 List św. Piotra
Ga List do Galatów 1 J 1 List św. Jana
Ef List do Efezjan 2 J 2 List św. Jana
Flp List do Filipian 3 J 3 List św. Jana
Kol List do Kolosan Jud List św. Judy
1 Tes 1 List do Tesaloniczan Ap Apokalipsa św. Jana
2 Tes 2 List do Tesaloniczan

 

Opracował: Ks. Piotr Śliżewski